صحافی

دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل  دوکاره   2.1 و 3.1

دستگاه صحافی فنر فلزی دوبل 3.1 مدل T970

دارای خلاص کن - دارای فنر انداز برقی

قابلیت تنظیم عطف - ظرفیت پانچ 30برگ

پانچ برقی به همراه پدال - دارای خلاص کن

دارای فنر انداز برقی - قابلیت تنظیم عطف

دارای خلاص کن -  دارای فنر انداز برقی

قابلیت تنظیم عطف - ظرفیت پانچ 20برگ

دارای فنرانداز برقی- قابلیت تنظیم عطف

ظرفیت پانچ 20برگ