گردکن ها

جهت لب گرد کردن کارت ویزیت

جهت لب گرد کردن کارت ویزیت

دایکات دستی

جهت دایکات کارت ویزیت، لمینیت و PVC

جهت لب گرد کردن کارت ویزیت

ظرفیت یک سانتیمتر (100 برگ 80 گرمی)

دارای 7 قالب لب گرد کن

ظرفیت 800 برگ