دستگاه صحافی فنرفلزی مورب دستی

9027

دستکاه صحافی فنر فلزی مورب مدل 9027

دارای فنرانداز برقی

قابلیت تنظیم عطف

ظرفیت پانچ 20برگ

خرید